Реферат: Курманджан Датка - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Курманджан Датка

Банк рефератов / Историческая личность

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Прислал: Наргиза Керимбаева
Дата создания: 21.09.2011
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 38 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата
Текст
Факты использования реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

1

 Курманжан-датка 181жылы Гүлчѳдѳ, карапайым кыргыздын үй-бүлѳсүндѳ туулган.Анын атасы Маматбай башкалардан коомдук абалы, байлыгы менен эч айырмаланган эмес. Ал кездеги салт боюнча Курманжанды бещикте жатканда эле бир байдын Кулысат деген уулуна кудалап коюшкан. Он сегизге толгондо күйѳѳсүн биринчи жолу кѳрүп, жактырбайт.Ата-энесинин ѳздѳрүбилип кудалашып , зордоп турмушка бергенине нааразылыгын билдирет.Күйѳѳгѳ чыгуудан баш тартып, тѳркүнүнѳ кала берет. Ислам динин талабы боюнча ажырашууга аракеттенген.

 Үч жылдан кийин башы бошоп, Алымбек даткага турмушка чыгат. Ал Анжыянды башкарган, Кокон хандыгында таасирдүүадам болгон. Алымбек датка 1860-жылы Калпаковский башчылык кылган ак падышанын жоокерлерине каршы Кокон ханы аскерлерин жѳнѳткѳн салгылашуга кирбей, ѳз жигиттерин ээрчитип, Анжыян шаарына кетип калган. Кокон хандыгы орустарга каршы кол курган кийинки жылы да кыргыздар жортуулга баруудан баш тартышат. Хан Алымбекти камакка алууга буйрук берген. Муну уккан Алымбек Гүлчѳ, Алайга тоо таянып кеткен. Анын мал-мулкун талап алышат. Бирок Алымбек датка 1962-жылы Кокон козголоңунда уу берилип ѳлтүрүлѳт.

2

 Жесир калган Курманжан акылдуу аракеттерин натыйжасында эл арасында чоңкадыр-баркка ээ болуп, Алайды башкарып калат. Кокондун ханы Кудаяр, Бухардын эмири Сеид Мусаффор-элдин тарабынан Курманжанга «датка» деген ардактуу наам тийиштүүжардыгы менен кошо берилген. Ошол мезгилде Курманжандын пикири менен Кокон ханы да, башка коңшу мамлекеттердин башкаруучулары да эсептешкен. Орусиянын императорунун ѳзүэки жолу: биринчисинда баалуу таш чегерилген шакек, кийинкисинде бриллиант капталган алтын саат тартуулаган. Датка сегиз генерал-губернатордун бийлигин башынан кечирген. Алардын да ар бири Курманжанды кѳрүүгѳ аракеттенишип, баалуу белектерин, жетекчилик чиндери менен сыйлашкан.

Курманжан датка абройлуу абалын ѳз карамагындагы кыргыздардын жакшы жашоосу үчүн пайдаланган. Ошондуктан Алайдын жана Гүлчѳнүн калкы Кокон хандыгына ооз жүзүндѳ гана кѳз каранды болуп келген. Орус аскерлери Кокон хандыгын талкалап, анын жерлери Орусия империясына караганда Курманжан датка анын бухарасы болуудан тарткан.

3

Датканын балдары баскынчы орустарга каршы кѳтѳрүлүшкѳн. Бирок алардын мизи кайтарылган. Князь Витгенштейн, Фергана ѳрѳѳнүнүн начальниги М.Д.Скобелев падышачылык каратып алган жерде бийликти жана тартипти орнотууда ѳздѳрүнѳ жѳлѳк болоор жергиликтүүэл сѳзүн угуп сыйлаган Курманжан датканы байкашып, ага белек-бечкек беришип, «Алай ханышасы» деп аташкан. М.Д.Скобелев даткадан уулдарын падышага кызмат кылууга макулдатууну ѳтүнгѳн.

Алайдын кѳз каранды эместигин сактап калууга күчүжетпей бараткандыгын сезген Курманжан датка падыша бийлигине кызмат кылуу менен калктын турмушун жеңилдѳтүүнүтура табат. Уулдары Камчибек, Асанбек, батырбектер анын тилин алып, Кичи алай, Ноокат, Гүлчѳ, ѳзгѳн ойоздорун башкарышкан.

Курманжан датканын уулдары кунак жашады деп айтууга болвойт. Тун уулу Абдылдабек орустарга каршы чыгып, жеңилип калгандыктан, башка жакка качып кетип, мусапырдык ѳлүм менен каза болот. Экинчи уулу Камчыбек падышанын офицерин ѳлтүргѳнүүчүн 1895-жылы. Ошто эл алдында даргага асылган. Уулу Асанбек неберлери Мурзапаяс, Арстанбек орус бийлигин тоотпогондуктан, Сибирге сүргүнгѳ айдалышкан.

 Ѳз элин эзүүчүлѳрдѳн калкалган, кѳз карандысыздыгы үчүн күрѳшкѳн тарыхый инсан Курманжан датканын таржымалы тереңизилденилип, кыргыз тарыхынан ѳз ордун алууга тийиш.

1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Никуда я с тобой не пойду!!!
- А чего тогда вырядилась и накрасилась???
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по исторической личности "Курманджан Датка", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru