Шпаргалка: Антимонопольне на конкурентне право - текст шпаргалки. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Шпаргалка

Антимонопольне на конкурентне право

Банк рефератов / Законодательство и право

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Шпаргалка
Язык шпаргалки: Украинский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 56 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Текст
Факты использования шпаргалки

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Зміст

1. Державне регулювання природних монополій

2. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції

3. Антимонопольний комітет України,його правовий статус

 

1. Державне регулювання природних монополій

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону про природні монополії.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб´єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Прикладом може слугувати діяльність тепломереж по наданню послуг централізованого постачання теплової енергії або водоканалів по централізованому водопостачанню і водовідведенню, яка регулюється нормативними актами облдержадміністрацій, міських рад і їх виконкомів, райдержадміністраціями.

Державний контроль за дотриманням конкурентного законодавства в сферах природних монополій здійснюється АМКУ відповідно до його компетенції.

Громадський контроль за діяльністю суб´єктів природних монополій здійснюють об´єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством. Органи, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, сприяють здійсненню об´єднаннями споживачів громадського контролю за діяльністю суб´єктів природних монополій.

Діяльність суб´єктів природних монополій, а також діяльність суб´єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню.

Предметом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій є:

—ціни (тарифи) на товари, які виробляються суб´єктами природних монополій;

—доступ споживачів до товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій;

—інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється на основі принципів гласності і відвертості процедур регулювання, адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб´єкт природної монополії, самоокупності суб´єктів природних монополій, стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них, забезпечення захисту прав споживачів.

При регулюванні цін (тарифів) на товари суб´єктів природних монополій відповідними органами враховуються витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва і обігу; податки і збори (обов´язкові платежі) до бюджетів і до державних цільових фондів; вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування; потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості товарів, які виробляються (реалізуються), потребам споживачів та інші чинники.

Суб´єкти природних монополій у своїй діяльності зобов´язані керуватися наступним:

1.Дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки і якості товару, а також інших умов і правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій і на суміжних ринках.

2.Вести окремий бухгалтерський облік по кожному виду діяльності, який підлягає ліцензуванню.

3.Забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не створювати перешкод для реалізації угод між виробниками, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, і споживачами.

4.Надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи і інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах і в терміни, встановлені відповідними органами.

5.Забезпечувати посадовцям органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів і інформації, що необхідні для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об´єктів, устаткування і земельних ділянок, які знаходяться в їх власності або в користуванні.

6.Суб´єкти природних монополій не можуть чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

Останнє пояснюється відсутністю конкуренції на відповідному товарному ринку.

 

2. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

 Про захист від недобросовісної конкуренції

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР

 N 237/96-ВР від 07.06.96, ВВР, 1996, N 36, ст.165 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

 N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274

 N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51

 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

 N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 15, ст.204 }

 

 { У тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)"

 і "підприємницька діяльність" в усіх відмінках і числах  замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання" та  "господарська діяльність" у відповідному відмінку і числі  згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.  Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

 

 Г л а в а 1

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Недобросовісна конкуренція  Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }  Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону. { Частина друга статті 1 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }  Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). { Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Стаття 2. Застосування Закону

 Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Стаття 3. Законодавство України про захист від  недобросовісної конкуренції   Відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), "Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року" ( 995_123 ), міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

3.Антимонопольний комітет України,його правовий статус

Контроль за дотримання антимонопольного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється Антмонопольним комітетом України. Його правове становище визначене законами “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про захист економічної конкуренції” та “Про Антимонопольний комітет України”, а процесуальна діяльність щодо розгляду справ регламен-згаданими раніше Тимчасовими правилами розгляду про порушення антимонопольного законодавства України.

Антимонопольний комітет України Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються Законом України “Про Антимонопольний комітет України”, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Встречаются две блондинки.
Одна: - Прикинь паадруга.. Я увеличила себе грудь, надула губы, похудела на 7 килограмм, хожу в солярий, баассейн.
Другая: - Да милая.. Теперь ты будешь знать, как связываться с непьющими мужиками!!!
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, шпаргалка по праву и законодательству "Антимонопольне на конкурентне право", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru