Реферат: Public Relations - принципы - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Public Relations - принципы

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 175 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

9 12 ПР-ОБСЛУЖВАНЕ ПРИНЦИПИ І. ХАРАКТЕР НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Не може да се влиза в прего вори или да се договарят условия с клиенти на основата на заплащане в зав исимост от конкретни бъдещи резултати! ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от време Постиженията не могат да се оценяват единствено от гледна точка на ко личествено получените резултати. Върху целите могат да повлияят външни фактори. ПР работи предимно с вероятности, отколкото със сигурни неща. ПРАКТИКЪТ В ПР Практикът действа между о рганизацията /О/, в която работи и всички останали групи/Г/ към които орган изацията има отношение. Практикът подпомага взаимодействието между О и Г. Често Практикът е говорител на О и трябва основно да познават нейната с труктура, цели, политика, дейност, предимства и недостатъци. След това таз и информация се прави публично достояние до степента, до която е решило р ъководството. Практикът не е източник на информация, а добре информирано лице. Практикът познава много добре общността в която работи – състав, бит, на гласи, надежди, страхове, очаквания, поведение. Информацията се оценява и се докладва на работодателя. Без да се компрометира Практикът действа и като неофициален делегат на обществените групи. Практикът разяснява интересите на О чрез различни кампании. РАЗЛИКАТА: рекламата и маркетинга са пряко свързани с продажбата на сток и и услуги, а ПР цели благосклонно отношение но обществеността, което ще п овиши ефективността на рекламните и търговски кампании. Подходът към ПР е по-широкообхватен в сравнение с оборота на стоките и услугите. УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПР Анализ. Прави се анализ на ситуацията с цел разкриване на положителните и отрицателните черти, нас оките за развитие, свързаните с нея обстоятелства, проявите й, степента д о която тя се поддава на промени, възможности за укрепване или запазване. На основата на анализа се взима решение за необходимостта от намеса. Ако практикът реши да действа, той първо си поставя крайните цели, които се на дява да постигне. Планиране. Воден от крайните цели Практикът започва подробно планиране. Търсят се всички обществени групи, които ще бъдат повлияни от проекта ил и ще участват в него. Тъй като групите се различават по характер и функции , Практиците формулират междинни цели, които искат да постигнат с всяка г рупа поотделно. Междинните цели трябва да се обосноват като се изяснят л огическите връзки между предложените междинни цели и установените кра йни цели. Контрол. Води се подробно описание как се изпълнява плана. В него няма под робности, всичко е важно /Кой отговаря за кореспонденцията? Как материал ите ще се пренесат от А до Б?/. След това се изчислява колко ще струва плана д о крайните подробности. Изпълнение. Правят се периодични прегледи за изпълнението на плана. Възм ожни са промени при наличие на необходимост. “Текущата оценка” е в основ ата на “окончателната”, която се прави след приключване на проекта. ПР КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕ НИЕ Съветва ръководството по всички изменения, които биха повлияли на контактите на О с обществените групи. Изследва и изяснява пред ръководството текущите или очаквани настроен ия на ключови обществени групи по отношение дейността на О. Действа от името на ръководството при планирането и изпълнението на общ ествени функции. Служи като връзка между ръководството и общественноста. Редовно се отчита пред ръководството за всички дейности, които по някакъ в начин се отразяват на ПР. Практиците на действат самостоятелно, а се направляват от ръководствот о ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА Анализ на ситуацията. При в ъзникване на проблема той се решава /реагиращ ПР/. При липса на такъв, орга низацията се възползва за прогнозиране на потенциални области за расте ж и евентуално възникване на проблеми /изпреварващ ПР/. Модели: 1.Поддържане на равновесието. За системата в равновесно съ стояние се смята, че по-скоро има възможност да наложи волята си над околн ата среда, отколкото да се поддаде на външно влияние. 2.Преследване на целта. Реагира се на всяка информация, свъ рзана с преследваната цел. Резултатите от собствената реакция в новата с итуация се отчитат и се включват в поведението по-нататък. Реагира се и на обратната връзка от реакцията. Правилното функциониране на О зависи от измерването на два фактора: ЛАГ / времето от приемането на информацията до предприемането на корективни те мерки/ и Напредък /степента на корективно действие/. 3.Натрупване на знания. При организации, чиито цели постоянно се изменят, и нформацията се използва за прехвърляне на ресурси и тяхното съхраняван е. Това се прави на основата на добрата памет и прилагане на наученото. Изисквания към информацията. Трябва да се осигури три вид а информация – за обкръжаващата среда, за собственото минало, за сегашн ото състояние и функциониране на отделните съставки. Събиране на информация. Обективност – основаване единствено на факти. ІІІ. КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ Параметри на целите: Портрет на фирмата. Действа се все едно, че О е личност. Запознаването с ор ганизацията включва: изследване на нейната история, проучване целите и н аблюдава взаимодействието й с окръжаващата среда. Общата оценка се одоб рява от ръководството и се разпространява. Поради прекалено многото инф ормация, тя се разкрива на части и се насочват към определени потребност и на обществеността или фирмата. Годишният отчет е “частичен образ” като телевизионното интервю. Взаимното разбирателство. ПР е като диалог между О и обществеността, осн оваващ се на взаимното разбирателство. Обществената група не е отделна л ичност сама по себе си. Тя не може да постигне съгласувано отношение. Зато ва О която иска да опознае своята общественост, трябва да поеме инициати вата. Портретът се прави на базата на вярванията, нагласите, мнението и по ведението на отделните членове. Целите на О. Целите на ПР ясно и задължително допринасят за постигането н а общите цели на О. Измеримост. Четири измервателни скали: 1.Номинална скала. Измерва тъждествеността между два обекта. 2.Поредна скала. Показва относителното разположение на различни обекти с поред определена характеристика. Дали отношението на А към О е по-благоп риятно, по-отрицателно или съвпада с това на Б. 3.Интервална скала. Подрежда единиците и посочва разстоянието между тях в мерни единици. 4.Пропорционална скала. Интервална скала, която измерва от абсолютната н ула. Така скалата показва съотношението между две измерени разлики. ІV. ПЛАНИРАНЕ Определяне на общностите. Общността е всяка различима група лица (или отделен човек), с която О има и ли би трябвало да има особени взаимоотношения. Всяка група се разглежда индивидуално. Колективи. Широката общественост се състои от многобройни малки групи с характерни особености-доход, образование, възраст, пол, вероизповедание , като отделните хора членуват в няколко групи. Принадлежността в някои г рупи е по определение /по възраст/, в други доброволно /партийна принадлеж ност/. Самите групи понякога се сливат в по-големи или се разделят на по-ма лки. Характеристики на масата: 1.Широко разпръсната. Територията й се променя в зависимост от обстоятел ствата. Зрителите на една програма се различават от тези на друга. 2.Съставът е непостоянен. Възможностите за миграция коренно изменят град ското население. 3.Членовете нямат стимули за взаимно опознаване и взаимодействието став а случайно. 4.Членовете нямат чувство за обща идентичност. 5.Членовете на масата се задържат заедно от външни обстоятелства. /общ инт ерес към футбола/. 6.Реакциите са стереотипни без ясни нюанси. Очертани са в груби категории: харесва ми – не. Общности. Няма програма въздействаща върху всички общности, но добрата р азработка може да доведе до силно влияние върху определена общност. Прак тикът опознава общността като чете техните списания, посещава местата м и, разговаря с тях, опознава им вкусовете. Освен това трябва да се разкрият и каналите им за връзка с другите общности. Критерии за разграничаване на различни общности. Причините за итендифи кация на определена общност са: установяваване или утвърдена връзка на О с тях, наличие на особени взаимоотношения на О с общностите, търсене на но ви общности за установяване на специални връзки. 1.Първата стъпка. Принципно изясняване на насоките. 2.Изучаване на общността. О не може да общува ефикасно с общности, които не познава. Затова практикът опознава съставните части на общността и тяхн ата взаимна обвързаност. Какво ги задържа заедно? Какви са техните ценно сти и цели? Как действа? Какви са нагласите на нейните членове? Какво им е о тношението към О. След разкриването и описанието на общността тя се разд еля на подгрупи. 3.Наблюдение на общностите. 4.Достигане до конкретна общност. Реакцията на посланието зависи от хара ктера и отношението на адресата. Общността не съществува в изолация, поч ти винаги тя взаимодейства с други общности и често това взаимодействие е жизнено важно за нейното съществуване. Работи се по интегриран модел к ато се различават четири главни системи във всяка проблемна ситуация: си стемата-клиент, системата-цел, система на действието и система на промен ите. Практикът като катализатор. Практикът насочва ресурсите за решаването на проблемите на оста общност-клиент. Действията му се съсредоточават та м, където четирите системи се припокриват МЕЖДИННИ ЦЕЛИ В процеса на разработка на крайните цели, междинните се разглеждат като логически преходи. Обаче пр оцесът не е непременно линеен. Дългосрочните и краткосрочните цели са св ързани във времето. Краткосрочните трябва да се постигат преди дългосро чните, но не е задължително дългосрочните да зависят от постигането на к раткосрочните. Обосноваване на междинните цели. При обсъжданията в хода на планирането се изясняват логическите аргументи и с тях се доказват предложените тез и, но ако обосновката не е изрично посочена в документите за проекта, прие мащите го могат да поставят под съмнение логическата издържаност на пре дложението. ОБЩУВАНЕТО-ПОСТОЯННАТА Ц ЕЛ Разработката на общуване то се прави в няколко аспекта: 1.Познавателно и емоционално съдържание на посланията. 2.Начини на кодиране при предаването-видими знаци, звуци. 3.Технологии за предаване на посланието от едно място на друго. 4.Социалните структури които контролират средствата за масово осведомя ване и имат достъп до тях. 5.Реакциите на хората, получаващи посланията и определящите ги психологи чески, социални и културни фактори. Практикът действа като автор и адресат на посланията, защото връзката е комуникативен комплекс, а не процес, който се поддържа само от общуванет о.На тази основа планираното общуване представлява важна част от планир ането на проектите за ПР. Общуване за убеждаване. Професионалната цел на Практика е да убеди група от хора да участват в създаването и поддържането на дружески взаимоотно шения с клиента. Затова се визира конкретен вид общуване: “общуване за уб еждаване”. То включва всички други видове общуване, но същността при нег о е предложение, което трябва де се приеме от адресата. Привличане на вниманието. Да се обърне внимание на нещо не е правило, а изк лючение. Единственото което може да се направи, когато избрания адресат получава посланието ни, предварително да сме увеличили вероятността да му обърне внимание. Критерии за подбор. На каква основа се извършва подбора от адресата? Непу шачите четат по-често рекламите против тютюнопушенето от пушачите. В еко логични демонстрации, участват еколози. Хората предпочитат да обръщат в нимание на послания, с които са вече съгласни. Изведени са четири основни линии: 1.Хората предпочитат полезната пред безполезната информация. Най-често т ова е когато получателят на информацията участва в процеса. /млада майка за грижите за бебето/. 2.Хората търсят информация, която намалява или премахва несигурността. /х ора, емоционално противопоставящи се на ядрената енергетика/. 3.Често се търси информация, която знаем, че е предпочитана от хора, чието м нение уважаваме. 4.Вниманието привличат послания, които провокират любопитството ни, а не банални послания. Проповядване пред покръстените. Водени от посочените критерии, хората о бикновено подбират посланията, без да се замислят дали те потвърждават м ненията им, или им противоречат. Най-често се избира утвърдителна информ ация, защото тя е по-лесно достъпна.Винаги когато е възможно, прекарваме в ремето си с хора, чиито възгледи споделяме. Експериментиране. Повечето от знанията на хората и техните реакции се ос новават на експерименти. Проектите за ПР винаги трябва да се изпитват пр еди цялостното им изпълнение. Приемане или отхвърляне. Предполага се, че сме привлекли вниманието на ч овека, за когото е предназначено посланието. Хората не възприемат послан ията, целящи да ги убедят, така, както възприемат указанията къде се намир а спирката. Убеждаващите послания се възприемат като предложения за при емане и активизират психологически процеси в адресата. Рядко се случва, да се предлагат концепции, за които хората не знаят абсолютно нищо или ня мат никакво отношение. Познавателни отклици. Процесът е последователен. Първото решение е дали източникът е надежден. Преминава се на втория етап – тон на посланието. К огато в поредицата от оценки на посланието се стигне до рационалното му съдържание, познавателните отклици извличат контрааргументи от арсена ла за самозащита на адресата. Прос тото разбиране на едно дори и добре обосновано логически послание не е д остатъчно, за да осигури неговото възприемане. Същото се отнася и за запа метяването му. Запазване на статуквото. Личните нагласи и поведенчески форми са основа та на лоялността. Затова, когато предлагаме ново предразположение или фо рма на поведение, трябва да поставим предложение сред благоприятни пред разположения, които вече твърдо са вкоренени в съзнанието на адресатите . Трябва да се обърнем към съществуващите нагласи, вярвания и мнения на хо рата, от чиято подкрепа зависим. Равнища на стабилност. Необходимо е преди всичко информацията да е “прав илна”. От гледна точка на информационни източници, емоционална обагрено ст, уместност и начини на предаване на комуникацията. За всеки един от тез и фактори поотделно съществува познавателен отклик, който взима отноше ние към предложението. Силата на отклика зависи от неговото равнище на с табилност. Предложеното действие. Предложените действия могат да се степенуват сп оред последиците: обмисляне, прочитане, участие, промяна. Разпространение на новото. ПР смята за свое първо задължение създаванет о и поддържането на добри взаимоотношения между организацията и нейнат а общност. Разграничението между “създаване” и “поддържане” е важно, защ ото двете задачи изискват различни стратегии. “Създаването” е сравните лно по-трудно, защото предполага развитие на сравнително нови нагласи ил и най-малкото пренасочване към друг обект /мотивация на промяната/. Етапи на разпространението. Докато адресатът обработва посланието пси хологически, авторът не е пасивен. Той трябва да приспособява стратегият а си към всеки следващ етап. Съществуват пет основни етапа: -запознаване с новата идея -осигуряване на допълнителна информация за нея -създаване на възможности за оценка на новата идея -подпомагане на адресата при вземане на окончателното решение -направление на адресата към действие на основата на взетото решение Избор на каналите. Планът на проекта трябва да осигурява възможности за непрекъснато приспособяване на каналите към изменящите се потребности на обществеността. За целите на приспособяването автора прави подбор ср ед каналите: 1.Печатни средства -местни и национални вестници -вестници за ръчна продажба -периодични издания -списания за бита -годишници -бюлетини -пряка кореспонденция -специални брошури 2.Електронни медии -местни и национални радио и телевизия -вътрешни телевизионни мрежи -филми -аудиовизуални материали 3.Лични контакти -речи -срещи -открита телефонна линия 4.Нагледни материали -изложби -плакати -реклама 5.Мероприятия -общи събрания -пресконференции -приемни часове -спонсорство Резултатност и ефективност. Ефективността не означава икономичност – използване на минимални ресурси за даден проект. Ефективността означав а да се постигнат целите на проекта с възможно най-малък разход. Ефективн остта предполага резултатност. При ПР най-ефективния канал е този, при ко йто най-резултатно се стига до общността-адресат. Трябва да има пряка връ зка между целите на проекта, конкретната общност и каналите за връзка. Предназначение на средствата за масово осведомяване. Комуникациите пр и изпълнението на обществения си дълг реализират печалби. Колкото по-гол ям е броя на хората, на които служат медиите, толкова повече пари получава те, а колкото е по-полезна информацията им, толкова повече хора търсят усл угите им. Затова средствата за масово осведомяване имат както финансови , така и социални причини непрекъснато да разширяват аудиторията си и да я задоволяват с информация, която е полезна или просто интересна. Предназначението на съобщението за печата. Практикът в П Р работи за организация, чиито интереси заемат първостепенно място в нег овите задължения. Когато праща съобщение в печата, той се надява то да е от полза за организацията. Всъщност практикът се опитва да идентифицира по требностите на организацията с тези на широката общественост. Ако практ икът иска да достигне до широката общественост чрез вестника, той трябва да направи своя материал по начин, който отразява тълкуването на вестни ка за обществените интереси. В противен случай материала ще бъде отхвърл ен от самия вестник. Ситуацията съдържа четири елемента: -фактическа потребност на обществото -тълкуване на вестника за потребностите на обществото -потребности на организацията -тълкуване на организацията за потребностите на обществото Огласяване на отрицателното-огласяване на положителното. Критерии за оценка на постъпките. Оценката на постъпката зависи от лицет о което я извършва и от лицето, което тя засяга. Непрекъсната поредица от л ъчезарни съобщения създава впечатление за замазване на истината. Периодично огласяване на отрицателното. Точното съотношение между рек ламираните и реално предлаганите услуги ще доведе до положителна оценк а на обществото за службата. Ограничената сила на медиите. Огласяването на отрицателни факти не води непременно до отрицателен имидж. Средствата за осведомяване не са чак то лкова всемогъщи. Мненията се формират от разнообразни фактори – освен м едиите има предразположения, среда, опит, страхове, вярвания. Успехът на р екламите за цигари доказва, че удовлетворението може да преодолее отриц ателната гласност при оценката. Политически критерии. Понякога от отрицателното отразяване се тревожа т повече административните ръководители, отколкото широката обществен ост. Те се страхуват, че висшестоящите органи могат да орежат бюджетите и ли да преминат на по-преки програми. Специални събития. Специалното събитие може да е отделен елемент от по-о бширна програма или предмет на самостоятелна програма. Обикновено това е повод за срещи и затова прякото общуване заема важно място. Освен това с е създават условия за разпространение на печатни материали или дори за п оставяне на витрина или екран за аудиовизуални материали. В зависимост о т характера и значението на събитието се подготвят съобщения за печата и даже репортажи. “Специално събитие” може да е: периодични пресконференц ии, открит достъп до службата, официални церемонии /връчвания на награди/. Хората присъстват на специалното събитие обикновено по покана като уча стието им е очаквано и желано. -присъствие или участие. Разграничението между участието в дадено събит ие и присъствието е важно.Проектираното от организацията се нарича “съб итие-гръбнак”, а то се различава от “завършеното събитие”-онова, което се случва. Ако гръбнакът е разкривен, то фактическото събитие ще боледува. -необходими елементи. Примерно за годишно общо събрание се включва време за обсъждане на поставените от залата въпроси. -възможни елементи. Участниците в събитието биха могли да подходят по не предвидими начини. Макар и непредвидими, тези елементи обогатяват събит ието. Затова всеки присъстващ на специално събитие в крайна сметка участ ва в различно събитие. Само планираното събитие-гръбнак ще е еднакво за в сички. -оценка на специалните събития. Трите елемента трябва да се оценяват поо тделно: събитието-гръбнак; степента, до която хората осигуряват необходи мите елементи; силата и качеството на спонтанните реакции. В хода на план ирането проектите за ПР се структурират с оглед на последващата оценка. Степента на участие е ключов фактор при оценката. -символи. Разнообразието в каналите не трябва да води до разпадане на отд елни, разбъркани елементи. Авторите на плана постигат това, чрез използв ане на мощни обединяващи символи. Той може да е емблема, лозунг, постижени е, цел. -действителност и символи. Съществува разлика между действителността и символите на действителността. Съществуват и различни начини за тълкув ане на символите, зависещи от обстоятелствата и опита на човека, който тъ лкува символа. При използването на символи в ПР се оценява степента, до която тълкуване то им се възприема. При използването на символи в ПР се преценява дали символиката е достатъ чно стабилна, или е податлива на значителни промени. ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ След формулирането на кра йните и междинните цели и установяването на логически връзки между тях, планът представя подробно описание на това как точно да се изпълни проек та. Описанието се нарича “План за действие” и включва съставки: -описание на всички дейности по изпълнението на проекта -определяне на последователността и графика на дейностите -описание на системата за управление на проекта Планът за действие /ПД/ отговаря на въпроси от рода на: кой какво ще прави, к ак, в какви срокове, с какви ресурси. Описание на дейностите. Трябва да се осигури достатъчно информация за пъ лната подкрепа на предложения проект, без планът да се превръща в маса от неразгадаеми подробности. Същността включва характер на проекта, крайн и и междинни цели, график, етапи, сътрудници и материални ресурси. Разходи те включват паричните средства, необходими за плащането на всеки елемен т от плана, източниците и начините за финансиране. Същността на плана и ра зходите по него са тясно свързани – същността обосновава разходите, а р азходите силно влияят върху постижимостта на същността. При разработка та на план за действие специалистите се ръководят от представата си за п оследователността на дейностите по изпълнението на проекта. Те ясно опи сват дейностите и доколкото е необходимо, добавят подробностите, които д оказват възможността за изпълнение и гарантират реализацията. Определяне на етапите и графика. Определянето на етапите е свързано с ра зполагането им във времето и никога не е произволно. То е стратегия и ето защо трябва да се основава на логическа основа. Често се налага стратеги ята да е и гъвкава. Ако втория етап зависи от приключването на първия, план ът трябва да е в състояние да поеме непредвидими закъснения през първия етап. Същевременно планът трябва да се отличава със сравнителна строгос т. Закъсненията увеличават разходите. Изпълнението на сложни планове с м ногобройни застъпващи се етапи обикновено се илюстрира и графично. Управление на проекта. Всички членове на екипа трябва да знаят задължени ята си, обхвата на правомощията и работните процедури. Изискванията за е фективно управление на проекта са четири: -ясна организация -ясни длъжностни характеристики -ясно формулирана политика -ясно описание на системата Ясна организация. Трябва да се организира работата, а не хората. Изпълнит елите могат да се сменят, но работата остава неизменна до постигането на целите. Организацията обикновено се онагледява в структурна схема от кв адратчета, свързани помежду си с линии. Всяко квадратче означава работно място, а всяка линиите-взаимовръзките между служителите. Насочените наг оре вертикални линии отразяват каналите на подчиненост (отчетност), а на сочените надолу-каналите на властта (упражняване на власт или делегиран е). И в двете посоки имаме канали на общуване. Структурните схеми са особено полезни при краткосрочни проекти с външн и договори. Външните хора трябва да са пълноценни изпълнители. Всяко работно място се отличава с определени задължения и правомощия., к оито служителят трябва да извърши по заповед или процедура. Правомощият а са правата пи вземане на решения за изпълнение на решенията. Във всяка верига на подчиненост правомощията на един служител не бива да накърняват правомощията на висшестоящия. Но правата не са толкова огран ичени по отношение на нисшестоящите. Понякога се прави разграничение ме жду пряката и разширена заповед. Разширената стига до две или три равнищ а надолу по йерархията. По такъв начин работниците са подчинени на майст орите, майсторите пред средните ръководители и т.н. Схемата на организацията може да разкрие, че някои служители имат прекал ено голяма власт – имат прекомерно много подчинени. Резултатът от прето варването е разрив в общуването и вземането на решения. От друга страна м оже да се окаже, че служителят е натоварен с отговорности, за които не разп олага с необходимите правомощия. Ако при изпълнение на проекта, структурата на правомощията не е ясна на ч леновете на екипа на всички равнища, може да се стигне до неефективност. А ко служителите на са сигурни докъде им стигат правомощията, те ще загубя т много време, за да търсят одобрение на решения, които биха могли да взема т самостоятелно, или да коригират последиците от взети решения. Ясни длъжностни характеристики. Добрата длъжностна характеристика вкл ючва четири елемента: -задължения на служителя. Това за което пряко отговаря. Те не могат да се п рехвърлят на други лица. При неизпълнение служителят ще бъде обвинен в н есправяне с работата. -лица, простиращи се под правомощията и предоставени ресурси. -обхват за правото за взимане на решения. В документа се посочват изрично въпросите, по които служителят може да взима самостоятелно решения при и зпълнение на служебните си задължения. -граници на правомощията. Определят се от висшестоящите, политиката, стр уктурата и ресурсите на организацията. С четирите елемента се запознава не само конкретния служ ител, но и всички останали членове на екипа, за да ясна с какво се занимава всеки. От това печели координацията. Без координация свободата на служит елите ще е е по-малка, защото служителят няма да знае докъде се простират п реките права на висшестоящите. Ясно формулирана политика. Политиката е сбор от правила, които ръководст вото определя, за да защити интересите на организацията и да осигури неп рекъснатост, равномерност, съгласуваност и ефективност. Ясно описание на системите. Системите се създават като контролни механи зми. Съществуват системи за покупка, комуникационни системи, системи за поддръжка и материално-техническо осигуряване. РАЗХОДИТЕ Разходите при ПР са многоб ройни и разнообразни. Те трябва да се съпоставят с разнообразните ползи, които не винаги са ясно откроени и понякога твърде трудно се поддават на измерване. В идеалните случаи специалистите по планирането действат в с ъответствие със следния принцип: финансирането на проектите и на постоя нните програми за ПР се основава на анализа на разходите и ползите. Разходна резултатност, разходна ефективност, разходи-ползи. Ако реализа цията е в рамките на предвидения за проекта бюджет, смята се, че парите са изразходвани резултатно. Ефективността е свързана с икономичността. Пр оектът е ефективен, ако няма преразход на излишни средства. Трудности при измерването. Недостатъците също са разходи. Проблемът е, ч е те не винаги могат да бъдат измерени така точно, както финансовите разх оди, и затова не могат да се включат в разхода на разходите и ползите. Една организация може да намали отпечатването на информационни бюлетини и т ака да реализира значителни икономии на финансови средства, но последва лата промяна в информираността на обществото не се поддава на точно изме рване като разход. Фирма подписва договор със звезда за представяне, но а ко звездата се замеси в скандал? Както разходите, така и не всички ползи са точно измерими. Най-характерна е основната полза – приемането на организацията от обществото. Тя не мо же да се измери точно, може да се наблюдава и преценява дотолкова, доколко то се разкрива в поведението. В ПР нито разходите, нито изгодите са количествени показатели. Оценка на разходите за ПР. Трябва да се разграничават разходите по конкр етния проект от постоянните разходи. Постоянни разходи са администрати вните, като те остават скрит разход по проектите. Известните и измерими р азходи по проектите и постоянните програми са четири вида: -за трудови възнаграждения -материална база -материали -текущи разходи Прогнозиране на разходите. Трудността произтича от съпоставянето на по дробните разходи по елементи с прогнозните оценки, които са в основата н а планирания бюджет. Списъкът на разходите по елементи може да се окаже н евероятно дълъг – за строителство, за поддържане на връзки с медиите, пъ тни разходи, хонорари за научни изследвания, издателски разходи, за ауди овизуални материали, разходи за конференции, срещи, банкети и др. По всяко перо може да се получи значителна разлика между прогнозираните и фактич еските разходи. Инфлацията може да се прогнозира, но не и разходите от зак ъснения, трудови спорове, повреди на техниката, отмяна на срещи. В документацията на проекта разходите винаги се показват по пера и в отд елен списък. Ползите обаче не се включват в такъв списък – те се появяват в различни раздели на документацията. Всички цели – както крайните, так а и междинните – се смятат за изгоди, а допълните изгоди понякога се вклю чват в аргументацията на целите. Ако ползите се включат в същия списък, къ дето се показват разходните пера, това улеснява сравненията. V.ОЦЕНКА ЦЕЛИ НА ОЦЕНКАТА Оценката на проекта е сама по себе си проект. Тя има собствени цели и методи за постигането им. Целите на оценката зависят преди всичко от това дали организацията е система в равновесно положение или е самонасочваща се. Оценката при самонасочващите се организации. ПР има по-голямо значение з а самонасочващите се организации и там оценката на проекта е по-сложна з адача. При самонасочващите се организации главните цели са намират извъ н тях. Когато преследват целите си, те приспособяват линията на действие към получаваната положителна или отрицателна обратна информация. За та зи цел самонасочващата организация се нуждае от надежден достъп до три вида информация: информация за собственото й минало, информация за сегаш ните й структури и функции и информация за средата и обстоятелствата при които трябва да се преследва целта. Формираща /текуща/ оценка. Оценката, която се ограничава само до определя нето дали проектът е напълно достигнал целите си, пренебрегва всички ост анали фактори и възможни последици. Този тип оценка може да се приложи са мо след приключване на проекта. Необходим е и друг вид оценка – тази, коят о се прилага по време на изпълнение на проекта, за да провери дали целите и дейностите винаги отговарят на предизвикалите ги потребности и обстоя телства около неговото изпълнение. Формиращата оценка е проект в проекта. Тя е елемент от главния проект и за това започва и завършва с него, но има специфично цели, които се различава т от целите на проекта (като същевременно го допълват). Целите на формиращ ата оценка са следните: -непрекъснато да наблюдава посоката и напредъка на главния проект -да се следи за непрекъснатото му влияние върху средата и самата организ ация -да се използва цялата тази информация като основа за решения относно ко рекции или продължаване на дейността При преследване на целите си хората, които отговарят за формиращата оцен ка, търсят отговора на следните въпроси: -променили са се проблемите или възможностите, които са породили проекта , от началото на неговото изпълнение? -променени ли са съществено обстоятелствата, при които съществуват проб лемите или възможностите? -подходящи ли са ресурсите и изразходват ли се с предвидените темпове? -какви са последиците от дейността по проекта върху организацията? -какво е влиянието на средата-физическата среда, икономическите условия , общността в която се намира организацията? -могат ли да се изведат някакви поуки от опита на организацията с цел да се насочи по-нататък изпълнението на проекта? Сумарна /окончателна/ оценка. Сумарната оценка е проект, който се изпълня ва след приключването на главния проект, но като неразделна част от него. Сумарната оценка също има собствени цели и разполага със собствени ресу рси. Сумарната оценка осигурява някои от най-важните данни за паметта на организацията. Тъй като сумарна оценка се извършва лед края на проекта, т я не се отнася до постоянните програми – те се подлагат непрекъснато на формиращи оценки. Какво включва оценката? Оценката при ПР предполага да реши дали проектът е имал пълен или частичен успех, или е претърпял провал. Решението се взим а след като се съберат и анализират всички данни. Затова оценката изискв а изследване. Специалистът по оценките се интересува от два вида информа ция – количествена и качествена. Само количествена информация може да с е събере и проучи. Качествената информация /настроения на хората/ може да се изведе от количествената. Не могат да се събират самите нагласи за пря ко изследване, получават се само техните видими прояви – реакции на въп росници, интервюта. В повечето проекти се използват разнообразни канали за входяща и изходяща информация. Оценъчни стандарти. Както формиращата, така и сумарната о ценка са свързани с взимането на решения. Прилагането на информацията къ м взимането на решения изисква наличие на стандарти. Резултатът от анали за на информация се сравнява със стандартите и в зависимост от съответст вието се взима решение за или против. За оценката са нужни стандарти за еф ективност, изпълнение, икономически, качествени, управленски, дисциплин а, морал.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Новости туризма:
Взглянув разок на загранпаспорт обычного, рядового российского туриста Сидорчука, британские ученые вынуждены были констатировать, что он на несколько лет опередил передовые инициативы Евросоюза по обязательному внесению в паспорт отпечатков пальцев...
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по маркетингу и рекламе "Public Relations - принципы", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru