Диплом: Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу, на тему педагогика. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Диплом

Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу

Банк рефератов / Педагогика

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Дипломная работа
Язык диплома: Белорусский
Дата создания: 17.06.2011
Дата добавления:   
 
Текст
Текст диплома.
Скачать
Microsoft Word, 355 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
УВОДЗІНЫ

ГЛАВА 1 ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ВЫВУЧЭННЯ ПРАБЛЕМЫ ВЫПРАЦОЎКІ КАНСТРУКТЫЎНЫХ УМЕННЯЎ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ СІНТАКСІСУ

1.1 Праблема фарміравання канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў у псіхолага-педагагічнай і навукова-метадычнай літаратуры

1.2 Вывучэнне элементаў сінтаксісу ў пачатковай школе

1.3 Развіццё канструктыўных уменняў пры вывучэнні сінтаксісу ў пачатковых класах

ГЛАВА 2 МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫПРАЦОЎКІ КАНСТРУКТЫЎНЫХ УМЕННЯЎ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ СІНТАКСІСУ

2.1 Аналіз праграмы падручнікаў для пачатковых класаў

2.2 Сістэма работы па фарміраванні канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу

ЗАКЛЮЧЭННЕ

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС

ДАДАТАК А

ДАДАТАК Б

ДАДАТАК В
Введение
Родная мова як універсальны сродак перадачы сацыяльнага вопыту адыгрывае велізарную ролю ў самасвядомасці народа, з'яўляецца найважнай крыніцай і сродкам пазнання і захоўвання традыцый нацыянальнай культуры і гісторыі, першаэлементам мастацкай літаратуры. З дапамогай мовы чалавек авалодвае культурнай спадчынай і культурай сучаснага грамадства.

У сістэме школьнай адукацыі навучальны прадмет "Беларуская мова" займае цэнтральнае месца. Сусветнай практыкай прызнана, што родная мова ў пачатковых класах – галоўны прадмет.

Родная мова – гэта настаўнік, які вучыў дзяцей і тады, калі не было яшчэ ні кніг, ні школ. І гэта яе функцыя не згублена і дагэтуль. Праз авалоданне мовай: яе лексікай, якая змяшчае дзясяткі, сотні тысяч слоў, яе фразеалогіяй – трапнай, вобразнай, паэтычнай, яе найбагатай словаўтваральнай сістэмай, марфемікай, мадэлямі, яе граматыкай, што ўзновіць механізмы функцыянавання мовы, утварэння формаў і спалучэнняў іх у сказе – фармуецца ўласная моўная здольнасць чалавека, адбываецца станаўленне асобы. Бязмежная разнастайнасць сінтаксічных структур, афарбаваных інтанацыямі, дазваляе перадаваць найтонкія адценні думкі.

Пастаянныя заняткі мовай узбагачаюць інтэлект. Гэта і выбар найболей дакладных лексічных сродкаў, і хуткая, беспамылковая пабудова вялікіх і малых сказаў, злучэнне іх у тэкст; выкананне лагічных сувязяў і абгрунтаванасці гаворкі; гэта паўнавартаснае чытанне, гэта свет кніг – чытанне і перачытванне; гэта асэнсаванне структуры і механізмаў мовы; і эстэтыка мовы – выразнасць гаворкі, прыгожае, каліграфічнае пісьмо, першы вопыт літаратурнай творчасці.

Навучальны прадмет у школе, як вядома, – гэта прыстасаваная да вывучэння той ці іншай навуковай дысцыпліны ці вобласці дзейнасці. Аснову беларускай мовы як школьнага навучальнага прадмета складае навука пра беларускую мову. Яна шматпрофільная: у яе ўваходзіць сучасная беларуская мова, яе гісторыя і дыялекталогія, сумежныя навукі – графіка, арфаграфія і пунктуацыя. У розныя перыяды развіцця айчыннай школы склад вучэбнага прадмета "Беларуская мова" змяняўся ў залежнасці ад яе мэт, ад узроўню развіцця навукі пра беларускую мову і навук псіхолага-педагагічнага цыклу.

У апошнія гады ўрокі беларускай мовы перажываюць значныя змены ў сувязі з тым, што з'явіліся розныя варыянты праграм і падручнікаў. Настаўнікі атрымалі магчымасць ствараць таксама свае варыянты праграм з улікам асаблівасцяў дзяцей свайго класа. У гэтым выяўляецца дадатны бок гэтай з'явы.

Аналіз праграм паказвае, што кожны аўтар выбірае свой шлях, распрацоўваючы свае канцэптуальныя асновы і абапіраючыся як на аб'ектыўныя (патрабаванні стандарту, псіхалагічныя, індывідуальныя і ўзроставыя асаблівасці школьніка), так і іх суб'ектыўныя (густ, прафесіяналізм, творчасць і выбіральнасць аўтара вучэбна-метадычнага комплексу) фактары.

У наш час асноўныя прадметы школьнага курсу могуць разглядацца не толькі як спосаб вывучэння дадзенай навукі, але і як спосаб развіцця ўменняў і навыкаў. Галоўнай задачай сучаснай адукацыі з'яўляецца развіццё ўсебакова развітай асобы. А яе рашэнне немагчыма, калі разглядаць адукацыю толькі як спосаб атрымання ведаў. І важную ролю ў дасягненні пастаўленых мэт адыгрывае беларуская мова. Яна з'яўляецца найбольш зручным сродкам развіцця ўменняў і навыкаў, бо малодшыя школьнікі маюць дастатковы лексічны запас для таго, каб карыстацца мовай у практычнай дзейнасці.

Адным з найважных уменняў з'яўляюцца канструктыўныя ўменні таму, што яны з'яўляюцца закладам паспяховага развіцця творчай асобы. Лічачы асноўнай мэтай адукацыі выхаванне асобы з развітым канструктыўным мысленнем і сфармаванымі канструктыўнымі навыкамі важна разглядаць навучанне мове не як навучанне якому-небудзь канкрэтнаму прадмету, а як навучанне праз вывучэння гэтага прадмета. Разглядаючы метадычную літаратуру па дадзеным пытанні, можна зрабіць вывад, што найболей дзейсна дасягнуць дадзенай мэты магчыма пры вывучэнні такой часткі беларускай мовы, як сінтаксіс.

Прадметам даследавання з'яўляецца фарміраванне канструктыўных уменняў на ўроках беларускай мовы.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца вывучэнне сінтаксісу як сродка фарміравання канструктыўных уменняў у пачатковай школе.

Мэта даследавання - паказаць якім чынам можна фарміраваць канструктыўныя ўменні пры вывучэнні сінтаксісу.

Для дасягнення дадзенай мэты былі пастаўлены наступныя задачы:

1)Вывучыць тэарэтычныя аспекты вывучэння праблемы фармавання канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў;

2)Разгледзець метадалагічныя аспекты навучання сінтаксісу як спосабу фармавання агульнанавучальных уменняў;

3)Вывучыць методыку працы па фарміраванні канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў;

4)Прааналізаваць навуковую, педагагічную і метадычную літаратуру па дадзенай тэме.

Гіпотэза: ўрок вывучэння сінтаксісу ў малодшых класах валодае значнымі магчымасцямі фармавання канструктыўных уменняў.

Метады праведзенага даследавання. У працэссе работы выкарыстаны наступныя метады:

–апісальны метад, які заключаецца ў гісторыка-крытычным аналізе літаратуры;

–метад назірання за навучальным працэссам;

–вывучэнне вопыту настаўніка;

–эксперымент.

Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што вынікі нашага даследавання могуць быць выкарыстаны настаўнікам пачатковых класаў пры навучанни дзяцей у малодшых класах на щроках беларускай мовы, што вельми важна щ свеце патрабавання сучасных школьных праграм.
1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях диплома...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Где сдавался (использовался) Когда Кто проверял Оценка
МГПУ 2011   хорошо (4)

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
На следующий чемпионат принесу на стадион промышленный лазер от установки лазерной сварки и буду светить им в болельщиков сборной Алжира.
Anekdot.ru


Обратите внимание, диплом по педагогике "Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru