Диплом: Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу, на тему педагогика. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Диплом

Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу

Банк рефератов / Педагогика

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Дипломная работа
Язык диплома: Белорусский
Дата создания: 17.06.2011
Дата добавления:   
 
Текст
Текст диплома.
Скачать
Microsoft Word, 355 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
УВОДЗІНЫ

ГЛАВА 1 ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ВЫВУЧЭННЯ ПРАБЛЕМЫ ВЫПРАЦОЎКІ КАНСТРУКТЫЎНЫХ УМЕННЯЎ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ СІНТАКСІСУ

1.1 Праблема фарміравання канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў у псіхолага-педагагічнай і навукова-метадычнай літаратуры

1.2 Вывучэнне элементаў сінтаксісу ў пачатковай школе

1.3 Развіццё канструктыўных уменняў пры вывучэнні сінтаксісу ў пачатковых класах

ГЛАВА 2 МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫПРАЦОЎКІ КАНСТРУКТЫЎНЫХ УМЕННЯЎ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ СІНТАКСІСУ

2.1 Аналіз праграмы падручнікаў для пачатковых класаў

2.2 Сістэма работы па фарміраванні канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу

ЗАКЛЮЧЭННЕ

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС

ДАДАТАК А

ДАДАТАК Б

ДАДАТАК В
Введение
Родная мова як універсальны сродак перадачы сацыяльнага вопыту адыгрывае велізарную ролю ў самасвядомасці народа, з'яўляецца найважнай крыніцай і сродкам пазнання і захоўвання традыцый нацыянальнай культуры і гісторыі, першаэлементам мастацкай літаратуры. З дапамогай мовы чалавек авалодвае культурнай спадчынай і культурай сучаснага грамадства.

У сістэме школьнай адукацыі навучальны прадмет "Беларуская мова" займае цэнтральнае месца. Сусветнай практыкай прызнана, што родная мова ў пачатковых класах – галоўны прадмет.

Родная мова – гэта настаўнік, які вучыў дзяцей і тады, калі не было яшчэ ні кніг, ні школ. І гэта яе функцыя не згублена і дагэтуль. Праз авалоданне мовай: яе лексікай, якая змяшчае дзясяткі, сотні тысяч слоў, яе фразеалогіяй – трапнай, вобразнай, паэтычнай, яе найбагатай словаўтваральнай сістэмай, марфемікай, мадэлямі, яе граматыкай, што ўзновіць механізмы функцыянавання мовы, утварэння формаў і спалучэнняў іх у сказе – фармуецца ўласная моўная здольнасць чалавека, адбываецца станаўленне асобы. Бязмежная разнастайнасць сінтаксічных структур, афарбаваных інтанацыямі, дазваляе перадаваць найтонкія адценні думкі.

Пастаянныя заняткі мовай узбагачаюць інтэлект. Гэта і выбар найболей дакладных лексічных сродкаў, і хуткая, беспамылковая пабудова вялікіх і малых сказаў, злучэнне іх у тэкст; выкананне лагічных сувязяў і абгрунтаванасці гаворкі; гэта паўнавартаснае чытанне, гэта свет кніг – чытанне і перачытванне; гэта асэнсаванне структуры і механізмаў мовы; і эстэтыка мовы – выразнасць гаворкі, прыгожае, каліграфічнае пісьмо, першы вопыт літаратурнай творчасці.

Навучальны прадмет у школе, як вядома, – гэта прыстасаваная да вывучэння той ці іншай навуковай дысцыпліны ці вобласці дзейнасці. Аснову беларускай мовы як школьнага навучальнага прадмета складае навука пра беларускую мову. Яна шматпрофільная: у яе ўваходзіць сучасная беларуская мова, яе гісторыя і дыялекталогія, сумежныя навукі – графіка, арфаграфія і пунктуацыя. У розныя перыяды развіцця айчыннай школы склад вучэбнага прадмета "Беларуская мова" змяняўся ў залежнасці ад яе мэт, ад узроўню развіцця навукі пра беларускую мову і навук псіхолага-педагагічнага цыклу.

У апошнія гады ўрокі беларускай мовы перажываюць значныя змены ў сувязі з тым, што з'явіліся розныя варыянты праграм і падручнікаў. Настаўнікі атрымалі магчымасць ствараць таксама свае варыянты праграм з улікам асаблівасцяў дзяцей свайго класа. У гэтым выяўляецца дадатны бок гэтай з'явы.

Аналіз праграм паказвае, што кожны аўтар выбірае свой шлях, распрацоўваючы свае канцэптуальныя асновы і абапіраючыся як на аб'ектыўныя (патрабаванні стандарту, псіхалагічныя, індывідуальныя і ўзроставыя асаблівасці школьніка), так і іх суб'ектыўныя (густ, прафесіяналізм, творчасць і выбіральнасць аўтара вучэбна-метадычнага комплексу) фактары.

У наш час асноўныя прадметы школьнага курсу могуць разглядацца не толькі як спосаб вывучэння дадзенай навукі, але і як спосаб развіцця ўменняў і навыкаў. Галоўнай задачай сучаснай адукацыі з'яўляецца развіццё ўсебакова развітай асобы. А яе рашэнне немагчыма, калі разглядаць адукацыю толькі як спосаб атрымання ведаў. І важную ролю ў дасягненні пастаўленых мэт адыгрывае беларуская мова. Яна з'яўляецца найбольш зручным сродкам развіцця ўменняў і навыкаў, бо малодшыя школьнікі маюць дастатковы лексічны запас для таго, каб карыстацца мовай у практычнай дзейнасці.

Адным з найважных уменняў з'яўляюцца канструктыўныя ўменні таму, што яны з'яўляюцца закладам паспяховага развіцця творчай асобы. Лічачы асноўнай мэтай адукацыі выхаванне асобы з развітым канструктыўным мысленнем і сфармаванымі канструктыўнымі навыкамі важна разглядаць навучанне мове не як навучанне якому-небудзь канкрэтнаму прадмету, а як навучанне праз вывучэння гэтага прадмета. Разглядаючы метадычную літаратуру па дадзеным пытанні, можна зрабіць вывад, што найболей дзейсна дасягнуць дадзенай мэты магчыма пры вывучэнні такой часткі беларускай мовы, як сінтаксіс.

Прадметам даследавання з'яўляецца фарміраванне канструктыўных уменняў на ўроках беларускай мовы.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца вывучэнне сінтаксісу як сродка фарміравання канструктыўных уменняў у пачатковай школе.

Мэта даследавання - паказаць якім чынам можна фарміраваць канструктыўныя ўменні пры вывучэнні сінтаксісу.

Для дасягнення дадзенай мэты былі пастаўлены наступныя задачы:

1)Вывучыць тэарэтычныя аспекты вывучэння праблемы фармавання канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў;

2)Разгледзець метадалагічныя аспекты навучання сінтаксісу як спосабу фармавання агульнанавучальных уменняў;

3)Вывучыць методыку працы па фарміраванні канструктыўных уменняў у малодшых школьнікаў;

4)Прааналізаваць навуковую, педагагічную і метадычную літаратуру па дадзенай тэме.

Гіпотэза: ўрок вывучэння сінтаксісу ў малодшых класах валодае значнымі магчымасцямі фармавання канструктыўных уменняў.

Метады праведзенага даследавання. У працэссе работы выкарыстаны наступныя метады:

–апісальны метад, які заключаецца ў гісторыка-крытычным аналізе літаратуры;

–метад назірання за навучальным працэссам;

–вывучэнне вопыту настаўніка;

–эксперымент.

Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што вынікі нашага даследавання могуць быць выкарыстаны настаўнікам пачатковых класаў пры навучанни дзяцей у малодшых класах на щроках беларускай мовы, што вельми важна щ свеце патрабавання сучасных школьных праграм.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях диплома...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Где сдавался (использовался) Когда Кто проверял Оценка
МГПУ 2011   хорошо (4)

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала деток, как на небе звёзд...
Anekdot.ru


Обратите внимание, диплом по педагогике "Выпрацоўка канструктыўных уменняў малодшых школьнікаў пры вывучэнні сінтаксісу", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru