Лекции: Психологія управління, на тему менеджмент. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Лекции

Психологія управління

Банк рефератов / Менеджмент

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Лекция
Язык лекции: Украинский
Прислал: Почтовюк
Дата добавления:   
 
Текст
Текст лекции.
Скачать
Microsoft Word, 1562 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
Передмова

Тема 1 Зміст і структура управлінської діяльності. Розвиток науки управління

1.1 Основні школи науки управління

1.2 Загальні підходи в теорії управління

1.3 Сучасний стан теорії управління та її тенденції

Тема 2 Система методів управління. типологія влади

2.1 Класифікація методів управління

2.2. Психологічні та соціальнопсихологічні методи

2.3 Типологія влади

Тема 3 Поняття мотивації як основоположного принципу управління

3.1 Поняття мотиву та фундаментальних потреб

3.2 Класичні теорії мотивації

Тема 4 Функції керівника

4.1 Постановка мети

4.2 Функція прогнозування і диспетчерська функція

4.3 Комунікативна функція

4.4 Функції контролю

4.5 Функція прийняття управлінського рішення

Тема 5 Психологічні аспекти кадрових функцій керівника

5.1 Відбір персоналу

5.2 Психологічні функції етапу адаптації

5.3 Психологічні підходи в підборі та розподілі кадрів, у професійній підготовці, перепідготовці та оцінці персоналу

Тема 6 Керівництво і лідерство. Харизма. Імідж

6.1 Поняття лідерства, авторитету і харизми

6.2 Іміджеві «упаковки» керівника

6.3 Вплив на авторитет набутих умінь, здібностей, досягнень, стилю спілкування і способу життя

6.4 Типи лідерства

Контрольні тести до 1го модуля

Тема 7. Психологія суб’єкта управлінської діяльності

7.1 Процеси сприйняття в управлінській діяльності

7.2 Специфіка мислення в діяльності керівника

7.3 Інтелект керівника

7.4 Психологічна специфіка управлінської діяльності

7.5 Управління стресом у діяльності керівника

Тема 8 Психологія групових взаємовідносин

8.1 Поняття групи. Загальні групові закономірності

8.2 Чинники ефективності групи

8.3 Структура групи

8.4 Групові взаємодії

8.5 Формування команди

Тема 9 Структура супідрядності в організації

9.1 Феномен підпорядкування. Поняття про вертикаль влади

9.2 Структури децентралізації управління

Тема 10 Стиль керівництва

10.1 Стиль прийняття управлінських рішень

10.2 Стиль спілкування керівника

10.3 Чинники, що впливають на стиль керівництва

Тема 11 Практична психологія в управлінні персоналом

11.1 Стимулювання персоналу з урахуванням фундаментальних

потреб людини

11.2 Практичні рекомендації щодо задоволення фундаментальних потреб персоналу

11.3 Методичні рекомендації щодо стимулювання праці

Тема 12 Проблемні ситуації в управлінні персоналом і методи їх вирішення

12.1 Ефект «перегоряння» робітників і методи боротьби з ним

12.2 Феномен протистояння (непокори)

12.3 Конфронтація між керівником і підлеглими

12.4 Прояви «зіркової хвороби» і методи боротьби з нею

12.5 Прояв персоналом недобросовісності

Тема 13 Практика ефективного управління

13.1 Особливості адаптації нового керівника

13.2 Практика керівництва у післяадаптаційнний період

Контрольні тести до 2го модуля

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Література
Введение
Однією з найважливіших умов забезпечення ефективного функціонування системи вищої освіти в сучасних умовах, її інтеграції в міжнародні освітні системи є оптимізація управління. Розв’язування данної проблеми потребує спеціального вивчення цілого комплексу психологічних факторів, умов та шляхів оптимізації управління установами вищої освіти та впровадження результатів цих досліджень в управлінську та педагогічну практику.

Психологія управління є відносно молодою галуззю наукових знань. Її зародження припало на початок XX ст. і засвідчило зрілість суспільних (насамперед психології) та економічних наук. Воно стало результатом управлінської практики, психологічних спостережень та узагальнень щодо розвитку і наслідків управління.

Психологія управління – галузь психології, яка продукує психологічні знання про управлінську діяльність.

Зародившись на перехресті психологічних дисциплін, психологія управління функціонує і розвивається у нерозривному зв’язку як із багатьма суспільними науками (філософія, соціологія, політологія, педагогіка та ін.), так і з тими, що сфокусовані на проблемах управління виробництвом, підприємницькою та бізнесовою діяльністю. Особливими є її взаємозв’язки з психологічними дисциплінами: вона послуговується знаннями й багатьма методологічними прийомами загальної психології, психології особистості, психології творчості, соціальної психології, практичної психології, акмеології, вікової та педагогічної психології, психології кар’єри, психології праці, інженерної психології, економічної психології та психології бізнесу, етнопсихології, збагачуючи водночас їх своїми спостереженнями й узагальненнями.Багато засадних принципів цієї галузі знань перейнято від загальної психології – психологічного напряму, що вивчає загальні, універсальні принципи для всіх об’єктів дослідження, а також акумулює в собі базові теорії. Особливу цінність для психології управління мають положення загальної психології, що стосуються характеру, здібностей, функціонування психічних процесів людини (волі, емоцій, уявлень тощо). Психологія особистості як наука, що досліджує психологічну (інтелектуальну, вольову, емоційну) структуру особистості, загальні та специфічні закономірності її психіки, забезпечує психологію управління своїми знаннями, конкретними спостереженнями, узагальненнями й міркуваннями щодо таких функціональних характеристик особистості, як самосвідомість, самооцінка, образ “Я”, життєвий шлях. Використовуючи ці здобутки, психологія управління визначає особистісноіндивідуальні передумови ефективної управлінської діяльності, виробляє типологію керівників і науково обґрунтовані методики діагностики їх особистісних якостей.

Важливі для психології управління принципи, методологія, наукові надбання психології творчості, сферою інтересів якої є творчі здібності особистості й особливості їх реалізації, активізації творчого потенціалу, а також умови формування і розвитку творчих особистостей в організації. Суттєву роль для психології управління відіграє знання чинників і конкретних методик активізації творчого потенціалу особистості, групи, всього колективу організації. Соціальна психологія, будучи сконцентрованою на різноманітних аспектах поведінки особистості як суб’єкта соціуму (людської спільноти), збагачує психологію управління своїми знаннями про відносини особистості в соціальній групі, з іншими соціальними групами, соціальними інститутами, суспільством у цілому, а також конкретними методиками дослідження цих феноменів і процесів. Водночас у трактуванні поняття “відносини” психологію управління цікавить управлінський аспект взаємодії, який вона вважає одним із важливих чинників, що сприяють злагодженій діяльності колективу, організації (підприємства). Психологія управління аналізує різні аспекти поведінки працівника, групи тільки в контексті функціонування організації (підприємства), у межах якої реалізовується управлінський процес.

Широкою є сфера взаємодії психології управління з практичною психологією, яка своїм завданням убачає вироблення конкретних методик і методичних прийомів, спрямованих на розвиток умінь і навичок ділового спілкування, взаємодії спеціалістів, керівників. Психологія управління послуговується її напрацюваннями на етапі створення й реалізації методик, процедур професійного відбору, добору кадрів, формування управлінських структур, особливо тих, чия робота пов’язана зі значним соціальним (відповідальність) та економічним (гроші) ризиком. Не менш важливою є взаємодія цих дисциплін під час формування й організації роботи соціальнопсихологічних і соціальноакмеологічних служб, створення тренінгпрограм для персоналу та керівників організацій, складання їх психологічних характеристик, психологічної експертизи інноваційних методик управління. Акмеологія (грец. акте – вершина чогось) – галузь психологічних знань, зосереджена на проблемах удосконалення професійної діяльності, ділової взаємодії, професійного спілкування, методів запобігання професійній деформації, досягнення професійних вершин спеціалістами різних сфер життєдіяльності суспільства. Психологія управління з досвіду акмеології бере багато повчального щодо опанування секретів майстерності, формування психологічної готовності до ефективної та результативної управлінської діяльності. Найпомітніше виявляється їх зв’язок у вивченні рівня професіоналізму діяльності та спілкування. Професійне спілкування, залежно від виду міжособистісного спілкування, значно впливає на продуктивність міжособистісних взаємин та управлінської діяльності. Тобто безпосередній чи опосередкований вплив конкретного виду спілкування (мовне – немовне, ділове – неформальне, необхідне – бажане – нейтральне – небажане – тощо) виявляється в низьких чи високих результатах діяльності керівника, позитивних чи негативних їх наслідках тощо. Важливим є з’ясування взаємозалежностей комунікативної активності керівника організації з індивідуальнопсихологічними та особистісними особливостями її персоналу. Це відкриває суб’єкту управлінської діяльності широкі можливості у прогнозуванні характеру ділових міжособистісних контактів, взаємовпливів учасників взаємодії, в успішному розподілі обов’язків і доручень.

Вікова психологія, будучи зосередженою на дослідженні психологічних особливостей особистості на різних етапах формування, розвитку і зрілості, живить психологію управління конкретними спостереженнями, рекомендаціями, прогнозами щодо можливостей особистості у різні періоди свого віку, що є важливим при виборі форм і методів управлінської діяльності.

Педагогічна психологія як наука про психічні закономірності, принципи і внутрішню сутність навчання та виховання особистості є особливо цінною для психології управління у виробленні, використанні й коригуванні оптимальних управлінських методик, прогнозуванні їх наслідків.

З позицій психології кар’єри, для якої важливим є розроблення психологічних основ особистісної динаміки спеціаліста, психологія управління виявляє психологічні чинники безперервного розвитку керівників, що передбачає аналіз психологічних особливостей їх прогресу, професійної управлінської деформації, регресу; аналізує психологічні детермінанти і механізми розвитку особистості керівників; створює вікову та внутрішньопосадову періодизації управлінського розвитку та ін.

Використовуючи ці дані, психологія управління може детально вивчати зміни управлінської діяльності на різних часових зрізах, психологічні механізми просування керівника в ієрархічній системі управління, планувати систему формування управлінських кадрів.

Пізнавальні можливості психології праці як галузі, для якої важливі особливості трудової діяльності і підготовки людини до праці, значною мірою сприяють психології управління в оптимізації управлінських процесів і відносин в організації. Але, на відміну від психології праці, психологія управління переймається не проблемами відповідності спеціаліста його професії, професійного відбору, професійної орієнтації, а відповідності працівника і його поведінки психологічному клімату, що панує в організації.

Завдяки досягненням в інженерній психології, яка вивчає інформаційну взаємодію людини з технічними засобами, психологія управління виробляє конкретні методики виявлення стійких індивідуальних властивостей, інтенсифікації діяльності керівника у процесі прийняття управлінських рішень, оптимізації функціонального змісту управлінської діяльності.

Економічна психологія, маючи предметом своїх досліджень психологічні установки, стереотипи економічного мислення людини, груп, верств населення, забезпечує психологію управління конкретними висновками як щодо їх ставлення до економічної дійсності у цілому, так і стосовно конкретної економічної ситуації, що є важливим чинником у виборі управлінських засобів впливу на їх економічну поведінку. Тісно пов’язана з економічною психологією психологія бізнесу, підприємництва, що зосереджує увагу на закономірностях та особливостях функціонування особистості у підприємницькій сфері, яка передбачає ініціативність, самостійність, відповідальність, зокрема майнову, здатність на ризик тощо.

Неоціненною є взаємодія психології управління з етнопсихологією (грец. ethnos – плем’я, народ) – наукою про психічні особливості, ментальність (особливість світосприйняття) народу, властивості національного характеру. Адже у представників різних етносів існують свої усталені норми відносин, ділової поведінки, обміну інформацією тощо. Тому управлінська діяльність передбачає наявність у спеціалістів ґрунтовних знань і навичок поведінки під час міжнародних ділових переговорів, неформального спілкування з представниками різних національностей. Не менш важливим є регулювання ділової взаємодії у межах однієї етнічної групи. Сукупно все це – важливий чинник, здатний забезпечити оптимальну адаптацію суб’єктів управління в іноетнічному середовищі, у взаємодії з іноетнічним партнером, ефективне розв’язання етнічних конфліктів в організації тощо.

Цим далеко не вичерпується багатогранна взаємодія психології управління з іншими галузями психологічного знання, у процесі якої вона розширює, урізноманітнює свої пізнавальні й прикладні можливості, відповідно збагачуючи суміжні науки.

Структура навчального посібника дасть можливість читачам системно сприймати матеріал, поглибити, у разі необхідності, знання з тієї чи іншої теми, а також перевірити, наскільки вони засвоїли конкретні положення та поняття курсу.

У кінці посібника наводиться короткий термінологічний словник основних термінів з психології управління.

Навчальний посібник пройшов апробацію при викладанні навчального курсу «Психологія управління» на факультеті управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях лекции...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Пока ещё никто ничего не сказал...

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Во исполнение «пакета Яровой» все ваши посылки Почта России будет хранить у себя шесть месяцев.
Anekdot.ru


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru